-- wszyscy producenci --
3MACULONAG TermopastyALPHA METALSAMPROBEAP ProductsARMITEAVATEXAXIO METBEAU TECH INC.Berry PlasticsBradyBreve-TufvassonsBuhnenC&K ComponentsCAMI ResearchChemetallChip QuikCIRCUIT MEDICCLICK BONDCorrosion TechnologiesCOTRONICSCRCCYNERGY3D&R 3D Filament Ltd.DEKDow CorningDSG-CANUSADYKEMElectrolubeElmaEnplasEnviro-Techept GmbHErsaExxon MobilEz GripFANCORTFELDERFerrotec NordFISHMANFLUKEFUJIPOLYHAMMONDHellermann TytonHenkelHUNTSMANIC HAUSINGUNIntelligent ApplianceIPGJDV PRODUCTSJWTKOKIKontakt ChemieLCR ResearchLEENOLEMOLPSMean WellMetrifunkMG CHEMICALSMICROPRECISIONMiller-Stephenson ChemicalMomentiveNEWTNITTONUMATO LABNYCOOSRAMPANAVISEPanduitPEAK TESTPERMACOLPOLROKPolykenPOLYTECPOMONAPPGPRECI-DIPPTR HARTMANN GmbHQA TECHNOLOGYQuaker HoughtonRAMPFRENNSTEIGRMT LtdROCOLRTASAINT-GOBAINSANYO DENKISCAPASCHURTERSEMICON Sensata (Wells)SLOANSODEREP-ECANSSOLVAYSPIRIGSTANNOLStaubli ECSundoxSUNONSYM BANGTATAREKTE-RaychemTermoplusTESATESTECTOPLINEUNITEDPROVELLEMANVIKTOR RÄTZER AGVIRTUAL INDUSTRIESVPTWACKERWECOWEICONWEIDMULLER WELLSWJF Chemicals XURONYAESUYAMAICHIYAMAMOTOZierickZIP-CHEMZIPPER-TECHNIK

Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.semicon.com.pl (zwany dalej: Sklep internetowy Semicon sp. z o.o.), prowadzony jest przez: Semicon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zwoleńskiej 43/43A wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS:0000068554, NIP 526 03 03 208 (zwaną dalej: „Semicon sp. z o.o.” lub „Sprzedawca”). 

2. Dane kontaktowe Semicon sp. zo.o., ul. Zwoleńska 43/43A, 04 – 761 Warszawa,  tel: (022) 615 73 71, (022) 615 64 31 fax:(022) 615 73 75 e-mail: info@semicon.com.pl. Koszt połączenia według stawek operatora.


§ 2
Definicje 

1. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

1.1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu;

1.2. Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego: www.sklep.semicon.com.pl.

1.4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy www.sklep.semicon.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, prowadzony przez Semicon sp. z o.o.
1.5. Towary – Towary prezentowane w Sklepie Internetowym.

1.6. Cena - Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu towarów są ceną brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. 

1.7. Sprzedaż promocyjna i wyprzedaże – Towary stanowiące nadwyżki produkcji, końcówki serii i jako takie mogące zawierać wady ukryte bądź jawne. Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 557 Kodeksu cywilnego: Semicon sp. z o.o. jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

1.8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające w sposób bezpośredni chęć zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Klientem a Semicon sp. z o.o.

1.10. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 tj. z dnia 16 września 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

1.11. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 tj. z dnia 28 stycznia 2020 Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

1.12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 tj. z dnia 6 lutego 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Sklep prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Sklep realizuje zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, za pośrednictwem strony internetowej: www.sklep.semicon.com.pl.

3. Towary proponowane w Sklepie znajdują się na stronie internetowej www.sklep.semicon.com.pl.

4. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy Towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia złożenia zamówienia w sposób opisany w § 2 Regulaminu.

5. Semicon sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego Semicon sp. z o.o., zamieszczania informacji o nowych Towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

6. Semicon sp. z o.o. oświadcza, że sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Towary posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

7. Semicon sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby Towary prezentowane na stronie Sklepu pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Semicon sp. z o.o. W przypadku niedostępności całości lub części Towaru objętego zamówieniem, Semicon sp. z o.o. niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta. Semicon sp. z o.o. może zwolnić się ze zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tą samą cenę, informując Klienta o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, za zwrotem rzeczy na koszt Semicon sp. z o.o. (art. 12 ust. 3 ustawy z 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Dz.U. Nr 22, poz. 271). W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez Semicon sp. z o.o. z powodu niedostępności Towaru, Semicon sp. z o.o. niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci Klientowi całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

8. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

9. Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością Sklepu mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez Semicon sp. z o.o. roszczenie, w szczególności wobec adresata lub nadawcy, lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.

§ 2 
Procedura złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży.

1. Złożenie zamówienia w Sklepie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.semicon.com.pl. W celu złożenia zamówienia Klient wypełnienia formularz rejestracyjny dostępny w Sklepie, w zakładce „logowanie”.

2. W formularzu rejestracyjnym Klient wskazuję:

2.1. imię i nazwisko lub nazwę firmy, 
2.2 adres: ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj
2.3. numer telefonu oraz adres e-mail Klienta.

3. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w formularzu oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupów w Sklepie.

4. Potwierdzeniem rejestracji w Sklepie jest kliknięcie na link aktywacyjny wysłany na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

5. Złożenie zamówienia możliwe jest również w trybie opcji zakupu jednorazowego niewymagającego rejestracji.

6. Zamówienie uważa się za złożone przez Klienta, jeżeli Klient:
a) wybierze Towar ze Sklepu, 
b) umieści go w koszyku,  
c) prawidłowo wypełnieni dane do faktury i dane do wysyłki (jeśli są inne niż dane do faktury), 
d) zaakceptuje zamówienie w sposób zgodny z instrukcją dostępną podczas zakupów 
e) opłaci zamówienie oraz 
f) zaakceptuję Regulaminu i politykę prywatności

7. Jeżeli Towary objęte zamówieniem są dostępne, Sklep wyśle do Klienta wiadomość e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji, a także ze wskazaniem ceny Towaru, terminu realizacji, ilością zamówionego Towaru, kosztów dostawy oraz instrukcji dotyczącej procesu zakupu zamówionych Towarów. W e-mailu tym zostanie również przesłany link o którym mowa w pkt 9 poniżej.

8. Jeżeli Towary objęte zamówieniem są dostępne na zamówienie Klienta, Sklep wyśle do Klienta najpóźniej w terminie 7 dni wiadomość e-mail z informacją ze wskazaniem ceny Towaru, terminu realizacji, ilością zamówionego Towaru, kosztów dostawy oraz instrukcji dotyczącej procesu zakupu zamówionych Towarów.

9. Klient potwierdza zamówienie poprzez kliknięcie na link wskazany w wiadomości w ciągu 24 godzin od jej otrzymania oraz niezwłocznie dokonuje płatności, w przypadku niepotwierdzenia we wskazanym terminie zamówienie uważa się za niezłożone i tym samym skutkuje nieprzyjęciem do realizacji.

10. Potwierdzenie zamówienia w sposób wskazany powyżej stanowi oświadczenie woli zawarcia z Semicon sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 

§ 3
Realizacja zamówień

1. Sklep realizuje zamówienia złożone i potwierdzone przez Klienta w sposób zgodny z Regulaminem. 

2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w dniu złożenia zamówienia w przypadku gdy do godz. 12:00 nastąpi uznanie środków na rachunku bankowym Sklepu, w pozostałych zaś przypadkach realizacja zamówienia rozpoczyna się w kolejnym dniu roboczym. W przypadku zaksięgowania środków z datą przypadającą na dzień wolny od pracy, realizacja zamówienia rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.

3. Dostępność Towarów sprzedawanych w Sklepie jest zróżnicowana. Sklep kompletuje Towary dostępne w magazynie Sklepu lub dostarczone przez zewnętrznych dostawców. Sklep kieruje przesyłkę do wysyłki po skompletowaniu zamówionych Towarów oraz z uwzględnieniem zasad płatności zawartych w Regulaminie. 

4. Sklep realizuje zamówienia złożone w ramach sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży. Liczba Towarów objętych taką formą sprzedaży jest ograniczona i realizacja zamówień następuje według kolejności ich składania, aż do wyczerpania zapasów. 

5. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sklep zastrzega prawo do odstąpienia od zamówienia lub jego modyfikacji w przypadku błędu technicznego lub teleinformatycznego przy oznaczaniu Towaru, w tym jego opisu, parametrów technicznych, dostępności oraz ceny. 

6. Sklep zastrzega prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku nieprzestrzegania przez Klienta treści niniejszego Regulaminem.

§ 4
Dostawy

1. Towary zamówione w Sklepie wysyłane są do Klienta na podstawie zamówień złożonych i potwierdzonych oraz z uwzględnieniem warunków płatności określonych w Regulaminie.

2. Czas dostawy liczony jest od momentu odebrania przesyłki przez przewoźnika ze Sklepu do momentu podjęcia pierwszej próby dostarczenia przesyłki Klientowi. Czas dostawy nie obejmuje procesu weryfikacji dostępności Towarów, weryfikacji poprawności zamówienia i płatności oraz kompletowania Towarów do wysyłki. 

3. Czas dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych w przypadku dostaw na terenie Polski, zaś w przypadku dostaw na terenie Unii Europejskiej czas dostawy ustalany będzie indywidualnie z Klientem. 

4. Czas dostaw różnych Towarów objętych jednym zamówieniem może ulec wydłużeniu z przyczyn nieleżących po stronie Sklepu. Zapis niniejszego ustępu ma zastosowanie wyłącznie do Klienta niebędącego Konsumentem. 

5. Koszt dostawy nie jest wliczany w cenę zamawianych Towarów. Informacja o koszcie dostawy dostępna jest w trakcie składania zamówienia w Sklepie, w zakładce Koszyk. Aktualne informacje o kosztach dostawy dostępne są również na stronie internetowej Sklepu, w zakładce Pomoc, sekcja „Dostawa”. 

6. Klient zobowiązany jest do weryfikacji przesyłki w momencie jej odbioru. W przypadku stwierdzenia wad mechanicznych lub uszkodzeń przesyłki zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu kurierowi. W przypadku uszkodzenia przesyłki należy w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowaną przesyłkę, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić kurierowi. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy przesyłka znajdzie się ponownie w magazynie Sklepu i zasadność reklamacji zostanie potwierdzona, przesyłka po wymienianie towaru na nowy zostanie on wysłany do Kupującego na koszt Sprzedającego.

7. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w § 7 niniejszego Regulaminu.

8. W chwili potwierdzenia odbioru przesyłki, poprzez podpisanie dokumentu odbioru kurierowi, Klient uzyskuje prawo własności rzeczy objętych złożonym zamówieniem.

§ 5 
Płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich netto i brutto. Sklep może udzielić rabatu od ceny podanej przy Towarze. Sklep udostępnia Klientom następujące formy płatności: 
a) płatność przelewem bankowym: w formie przedpłaty na rachunek bankowy Sklepu, 
b) za pobraniem: zapłata za Towar w momencie dostarczenia przesyłki przez kuriera,
c) payPal albo Przelewy24 : w formie przedpłaty na rachunek bankowy payPal albo Przelewy24.

2. Płatność przelewem bankowym i płatność payPal albo Przelewy24 - przelewając pieniądze za pomocą przelewu tradycyjnego, systemu PayPal albo Przelewy24 za pomocą kart płatniczych lub przelewu internetowego. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy i uznaniu konta Semicon sp. z o.o.

3. Płatność za pobraniem – wybierając tę metodę Klient obciążany jest dodatkowym ryczałtowanym kosztem pobrania w wysokości 30 zł, doliczanym do przesyłki każdego Towaru.

4. Sklep dokumentuje sprzedaż Towarów w formie faktury VAT. Faktury dostarczane są do Klienta w formie elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mail w formularzu rejestracyjnym, na co Klient wyraża zgodę. 

§ 6 
Odstąpienie od Umowy przez Konsumenta

1. Zgodnie z ustawą z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu Towaru bez podania przyczyny.

2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Konsument zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: Semicon sp. z o.o., Ul. Zwoleńska 43/43 A, 04-187 Warszawa; może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres sklep@semicon.com. pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, 
o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych. Artykuł 61 KC stosuje się wprost.

3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) są przekazywane Konsumentowi w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji). 

4. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy Towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do Towaru), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego Towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu Towaru. Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki.

6. Koszt zwrotu Towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 i art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ponosi Sprzedawca. Konsument ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany Towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

7. Konsument zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. 

8. Jeżeli dostarczony Towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.

9. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego przesyłki zwrotnej ze zwracanym Towarem.

10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 5 ust. 9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Sprzedawca w porozumieniu ze Konsumentem, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Konsumenta dodatkowych kosztów.

11. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Semicon sp. z o.o. wystawi Konsumentowi fakturę korygującą, którą odeśle na adres Konsumenta.

12. Sprzedawca oświadcza, że świadczone przez niego towary i usługi nie zostały ujęte w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

13. Zawierając umowę Konsument potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

14. Możliwość zwrotu Towaru w trybie opisanym powyżej nie dotyczy towarów wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 7
Gwarancja i  Reklamacja

1. Towary znajdujące się w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski. 

3. Uprawnienia wynikające z gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami umieszczonymi na karcie gwarancyjnej załączonej do zamawianego Towaru. 

4. Obowiązki wynikające z gwarancji realizowane są przez sieć serwisową, wskazaną w dokumencie gwarancji. Lista punktów serwisowych znajduje się w Sklepie w zakładce Pomoc, sekcja Gwarancja. 

5. Reklamacje rozpatrywane są przez Sklep na podstawie oświadczenia Klienta złożonego w formie pisemnej oraz opinii producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela.

6. Proces rozpatrzenia reklamacji Sklep rozpocznie niezwłocznie po otrzymaniu reklamowanego Towaru wraz z reklamacją Klienta w formie pisemnej. W przypadku reklamacji uzasadnionej, gwarancja realizowana jest poprzez naprawę rzeczy wadliwej lub wymianę rzeczy na wolną od wad. W przypadku nieuwględnienia reklamacji, Towar jest odsyłany na koszt Klienta.

7. Sklep wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi na Towary oferowane w Sklepie, chyba że Klient jest Konsumentem. 

8. Sklep zastrzega możliwość nieudzielenia gwarancji w stosunku do niektórych Towarów, w szczególności do Towarów sprzedawanych jako przecenione w formie sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży. W stosunku do tych Towarów również wyłączona jest odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi, chyba że Klient jest Konsumentem.

9. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie Sklepu internetowego Semiocon sp. z o.o. , a wyglądem Towaru dostarczonego do Klienta, wynikające ze zmiany formy graficznej opakowań nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego Towaru.


§ 8
 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://www.semicon.com.pl/Polityka_prywatnosci.

§ 9 
Oświadczenia i postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

2. W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym Zamówieniem zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dniu składania Zamówienia.

3.Wszelkie powiadomienia i dalsza korespondencja pomiędzy Sklepem, a Klientem powinna być kierowana na adresy wskazane w Regulaminie. 

4. Niniejszy Regulamin w całości określa stosunek łączący Sklep i Klienta. 

5. Semicon sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.

6. Semicon sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Klienta nieprawidłowych dany.

7. Stwierdzenie przez właściwy sąd nieważności niektórych postanowień Regulaminu, pozostaje bez wpływu na jej pozostałe postanowienia, które w takim przypadku pozostają w mocy.

8. Sklep i Klient poddają wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją Umowy pod jurysdykcję sądów polskich, przy czym w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem sądem miejscowo wyłącznie właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Sklepu.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję
zamknij